Najnowsze opracowania

Motyw wsi w literaturze

Dziś, kiedy nasza kultura w ogromnym stopniu się unowocześniła i otworzyła na zachodnie trendy, niewielu z nas pamięta, że do niedawna, bo jeszcze 50 lat, to wieś, a nie miasto było głównym ośrodkiem kulturalnym i społecznym. Kiedyś przeważająca większość obywateli Polski egzystowała właśnie na wsi, a tylko nieliczni przenosili się do dużych ośrodków miejskich. Wieś miała również ogromne znaczenie w kontekście obyczajów, wartości, obrzędów i tradycji, ponieważ wytworzyła własną kulturę, zwaną również jako ludowa, która ma wpływ na nasze zwyczaje do dnia dzisiejszego. Nic więc dziwnego, że wieś jest tematem nader często opisywanym w literaturze

Motyw cierpienia w literaturze

Cierpienie to nieodłączny element ludzkiego życia, który towarzyszy nam od początku istnienia. Cierpienie kojarzy się z reguły negatywnie i postrzegane jest jako niechciany ból fizyczny lub psychiczny. Jego ogromny wpływ na naszą egzystencję znajduje swoje odzwierciedlenie w literaturze, która na różne sposoby obrazuje motyw cierpienia.

Motyw kobiety w literaturze

Kobiety są nieodłącznymi bohaterkami literackimi od samego początku literatury, czyli od epoki antyku. Od tego czasu nieprzerwanie pojawiają się na kartach dzieł literackich, a ich wizerunki są tak różne jak one same. W niniejszym opracowaniu dokonano charakterystyki wielu rozmaitych kobiet będących bohaterkami literatury i podzielono ich portrety na kilka różnych kategorii.

Motyw Holocaustu w literaturze

Holocaust to niesłychana zbrodnia dokonana w trakcie II wojny światowej przez Niemców na Żydach, Polakach, Romach i Cyganach. W jej wyniku śmierć poniosło kilka milionów ludzi, którzy zostali zakatowani w obozach koncentracyjnych, zagazowani w komorach gazowych, zagłodzeni czy rozstrzelani. Wiele na ten temat mówi literatura, która na różne sposoby ukazuje motyw Holocaustu.

Motyw pieniędzy w literaturze

Zwykło się mówić, że pieniądze rządzą światem, co jest szczególnie wyraźnie widoczne w dzisiejszych czasach, kiedy następuje ekspansja ponadnarodowych korporacji, a garstka najbogatszych ludzi posiada majątek równy połowie światowej populacji. Tego, że pieniądze od zawsze odgrywały decydującą rolę w życiu społecznym, dowodzi również literatura, nader często posługująca się ich motywem.

Motyw matki w literaturze

Matka to osoba wyjątkowa w życiu każdego człowieka, która odgrywa decydującą rolę w procesie wychowania. To ona uczy dorastające dziecko funkcjonowania w społeczeństwie, przekazuje mu podstawowe informacje na temat świata i otacza je czułą opieką. Znaczenie matki dla każdego z nas docenia literatura, która na różne sposoby ukazuje jej sylwetki. Wśród nich znajdują się nie tylko kochające, ale również wyrodne i złe matki, nieprawidłowo wywiązujące się ze swojej roli.

Motyw zjaw, duchów i upiorów w literaturze

Widma, zjawy, duchy, upiory i inne istoty wywodzące się ze świata niematerialnego są silnie zakorzenione w każdej kulturze. Dla jednych stanowią element artystycznej kreacji, a dla innych stanowią nieodłączną i istniejącą równoległe do ludzkiego świata część rzeczywistości. Bohaterowie fantastyczni na stale weszli do literatury i od tysięcy lat pojawiają się we wszystkich jej epokach oraz gatunkach. Na uwagę zasługuje różnorodność ujęcia motywu zjaw i duchów w literaturze oraz rozmaitość funkcji, jakie pełni w poszczególnych dziełach.

Motyw władzy i władcy w literaturze

Władza rozumiana jako zwierzchnictwo jednej osoby nad drugą lub grupy ludzi nad innymi ludźmi istnieje na świecie od początku cywilizacji. Funkcjonuje ona w różnych formach, począwszy od politycznej, poprzez wojskową, skończywszy na rodzicielskiej. Bez względu na to, o jakiej władzy mówimy, zawsze wiąże się ona z odpowiedzialnością za drugiego człowieka. Rozmaite ujęcia motywu władzy i władcy odnajdujemy w literaturze, o czym traktuje poniższe opracowanie.

Motyw zbrodni / winy i kary w literaturze

Zbrodnia to czyn społecznie i prawnie potępiany, który wiąże się z naruszaniem obowiązujących w danej społeczności obyczajów, zwyczajów, nakazów, zakazów, praw itd. Ten, kto ją popełnia, staje się winny i dlatego musi liczyć się z karą oraz z obliczem sprawiedliwości. Potwierdzeniem tej tezy są utwory literackie, w których pojawia się motyw zbrodni jako winy i kary jako jej nieodłącznego skutku.

Motyw Żyda / Żydów w literaturze

Żydzi to nacja o bardzo bogatej, długiej i niezwykle trudnej historii, posiadająca barwną i ciekawą kulturę. Z jednej strony Biblia określa go jako Naród Wybrany, a z drugiej strony pojawia się antysemityzm i okres II wojny światowej, który naznacza Żydów wielkim cierpieniem, bezsilnością, śmiercią i okrucieństwem Holocaustu. Losy narodu żydowskiego są na tyle różnorodne i interesujące, a ich sylwetki tak ciekawe i inspirujące, że stali się oni popularnym tematem literackim. Warto zatem prześledzić sposoby ujęcia motywu Żydów na przełomie lat.

Motyw metamorfozy wewnętrznej / przemiany bohatera w literaturze

Metamorfoza bohatera literackiego jest zmianą zachowania, osobowości i/lub wyglądu, więc w każdym przypadku ma ona ogromny wpływ na tego, kto ją przeżywa. Wywołują ją najróżniejsze czynniki, począwszy od traumatycznych wydarzeń, jak śmierć bliskiej osoby czy tragedia narodowa, poprzez wyjątkowe chwile, czego przykładem są narodziny dziecka, skończywszy na dziełach artystycznych, które mogą inspirować człowieka do zmiany swojego postępowania. Przemiana to niewątpliwe bardzo interesujący i wiele mówiący o ludziach proces, dlatego stał się on popularnym motywem literackim. Poniżej przedstawiono jego różne realizacje na przełomie epok.

Motyw śmierci w literaturze

Śmierć towarzyszy nam od samego początku naszego istnienia i zapewne nie opuści nas do ostatniego dnia ludzkości. Jej powszechność, stałość i tajemniczość okazała się silną inspiracją dla pisarzy, którzy na przełomie wieków posługiwali się nią wielokrotnie. W literaturze śmierć przybiera najróżniejsze formy i znaczenia: może być bohaterska lub tchórzliwa; zadana przez drugiego człowieka lub przez samego siebie; okrutna i pełna cierpienia lub bezbolesna i cicha; odrażająca lub podniosła; powolna i męcząca lub natychmiastowa i bezbolesna. Rozmaite sposoby prezentacji motywu śmierci są dla niego charakterystyczne.

Motyw dziecka / dzieciństwa w literaturze

Dzieciństwo to okres beztroski, zabawy, niewinności i radości, który w świadomości każdego człowieka zapisuje się w sposób szczególny. W tym czasie poznajemy świat, kształtuje swoją osobowość, wyrabiamy światopogląd i poznajemy najbliższe osoby. Dzieciństwo to bez wątpienia okres wyjątkowy, który ma ogromny wpływ na to, kim jesteśmy jako dorośli. Dzieci odgrywają ważną rolę również w literaturze, gdzie ich funkcje i portrety są bardzo różne. Motyw ten był szczególnie popularny w dobie pozytywizmu, choć oczywiście pojawiał się też w innych epokach.