Motyw wsi w literaturze

Dziś, kiedy nasza kultura w ogromnym stopniu się unowocześniła i otworzyła na zachodnie trendy, niewielu z nas pamięta, że do niedawna, bo jeszcze 50 lat, to wieś, a nie miasto było głównym ośrodkiem kulturalnym i społecznym. Kiedyś przeważająca większość obywateli Polski egzystowała właśnie na wsi, a tylko nieliczni przenosili się do dużych ośrodków miejskich. Wieś miała również ogromne znaczenie w kontekście obyczajów, wartości, obrzędów i tradycji, ponieważ wytworzyła własną kulturę, zwaną również jako ludowa, która ma wpływ na nasze zwyczaje do dnia dzisiejszego. Nic więc dziwnego, że wieś jest tematem nader często opisywanym w literaturze.

Motyw cierpienia w literaturze

Cierpienie to nieodłączny element ludzkiego życia, który towarzyszy nam od początku istnienia. Cierpienie kojarzy się z reguły negatywnie i postrzegane jest jako niechciany ból fizyczny lub psychiczny. Jego ogromny wpływ na naszą egzystencję znajduje swoje odzwierciedlenie w literaturze, która na różne sposoby obrazuje motyw cierpienia.

Motyw kobiety w literaturze

Kobiety są nieodłącznymi bohaterkami literackimi od samego początku literatury, czyli od epoki antyku. Od tego czasu nieprzerwanie pojawiają się na kartach dzieł literackich, a ich wizerunki są tak różne jak one same. W niniejszym opracowaniu dokonano charakterystyki wielu rozmaitych kobiet będących bohaterkami literatury i podzielono ich portrety na kilka różnych kategorii.

Motyw Holocaustu w literaturze

Holocaust to niesłychana zbrodnia dokonana w trakcie II wojny światowej przez Niemców na Żydach, Polakach, Romach i Cyganach. W jej wyniku śmierć poniosło kilka milionów ludzi, którzy zostali zakatowani w obozach koncentracyjnych, zagazowani w komorach gazowych, zagłodzeni czy rozstrzelani. Wiele na ten temat mówi literatura, która na różne sposoby ukazuje motyw Holocaustu.

Motyw pieniędzy w literaturze

Zwykło się mówić, że pieniądze rządzą światem, co jest szczególnie wyraźnie widoczne w dzisiejszych czasach, kiedy następuje ekspansja ponadnarodowych korporacji, a garstka najbogatszych ludzi posiada majątek równy połowie światowej populacji. Tego, że pieniądze od zawsze odgrywały decydującą rolę w życiu społecznym, dowodzi również literatura, nader często posługująca się ich motywem.

Motyw matki w literaturze

Matka to osoba wyjątkowa w życiu każdego człowieka, która odgrywa decydującą rolę w procesie wychowania. To ona uczy dorastające dziecko funkcjonowania w społeczeństwie, przekazuje mu podstawowe informacje na temat świata i otacza je czułą opieką. Znaczenie matki dla każdego z nas docenia literatura, która na różne sposoby ukazuje jej sylwetki. Wśród nich znajdują się nie tylko kochające, ale również wyrodne i złe matki, nieprawidłowo wywiązujące się ze swojej roli.

Motyw zjaw, duchów i upiorów w literaturze

Widma, zjawy, duchy, upiory i inne istoty wywodzące się ze świata niematerialnego są silnie zakorzenione w każdej kulturze. Dla jednych stanowią element artystycznej kreacji, a dla innych stanowią nieodłączną i istniejącą równoległe do ludzkiego świata część rzeczywistości. Bohaterowie fantastyczni na stale weszli do literatury i od tysięcy lat pojawiają się we wszystkich jej epokach oraz gatunkach. Na uwagę zasługuje różnorodność ujęcia motywu zjaw i duchów w literaturze oraz rozmaitość funkcji, jakie pełni w poszczególnych dziełach.

Motyw władzy i władcy w literaturze

Władza rozumiana jako zwierzchnictwo jednej osoby nad drugą lub grupy ludzi nad innymi ludźmi istnieje na świecie od początku cywilizacji. Funkcjonuje ona w różnych formach, począwszy od politycznej, poprzez wojskową, skończywszy na rodzicielskiej. Bez względu na to, o jakiej władzy mówimy, zawsze wiąże się ona z odpowiedzialnością za drugiego człowieka. Rozmaite ujęcia motywu władzy i władcy odnajdujemy w literaturze, o czym traktuje poniższe opracowanie.

Motyw zbrodni / winy i kary w literaturze

Zbrodnia to czyn społecznie i prawnie potępiany, który wiąże się z naruszaniem obowiązujących w danej społeczności obyczajów, zwyczajów, nakazów, zakazów, praw itd. Ten, kto ją popełnia, staje się winny i dlatego musi liczyć się z karą oraz z obliczem sprawiedliwości. Potwierdzeniem tej tezy są utwory literackie, w których pojawia się motyw zbrodni jako winy i kary jako jej nieodłącznego skutku.

Motyw Żyda / Żydów w literaturze

Żydzi to nacja o bardzo bogatej, długiej i niezwykle trudnej historii, posiadająca barwną i ciekawą kulturę. Z jednej strony Biblia określa go jako Naród Wybrany, a z drugiej strony pojawia się antysemityzm i okres II wojny światowej, który naznacza Żydów wielkim cierpieniem, bezsilnością, śmiercią i okrucieństwem Holocaustu. Losy narodu żydowskiego są na tyle różnorodne i interesujące, a ich sylwetki tak ciekawe i inspirujące, że stali się oni popularnym tematem literackim. Warto zatem prześledzić sposoby ujęcia motywu Żydów na przełomie lat.